Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Variabel doseren van loofdoodmiddelen en groeiregulatoren

De primaire doelgroep van dit deelproject is op de eerste plaats akkerbouwers en loonwerkers in NO Nederland die overwegen variabel doseren door te voeren op hun bedrijven. Het project verfijnt en demonstreert een dienst voor variabel doseren van loofdoodmiddelen in aardappelen en groeiregulatoren in wintertarwe.
Bij variabel doseren gaat het om detectie, beslissen en plaatsspecifiek uitvoeren. Op de eerste plaats is informatie nodig over  ruimtelijke variatie binnen een perceel, zoals variatie in biomassa, bodemeigenschappen, micro-klimaat en/of schadeveroorzakers (ziekten, plagen, onkruiden). Deze informatie is te verkrijgen via bestaande of nog te ontwikkelen sensoren/bodemkaarten. Tevens zijn beslisregels nodig die de ruimtelijke informatie vertalen in minimum effectieve doseringen.

Het resultaat van dit deelproject B3 is een dienst die biomassainformatie koppelt aan minimum effectieve doseringen van loofdoodmiddelen en groeiregulatoren, en daarbij effecten van weer, gewas en spuittechniek meeweegt. Naar verwachting levert dit ca. 25% reductie in verbruik van de middelen op bij gemiddeld een besparing van ca. 10 € per ha per jaar op ca. 100.000 ha aardappelen en wintertarwe in NO Nederland.

 
Neem voor meer informatie over het project Variabel Doseren van loofdoodmiddelen en groeiregulatoren contact op met deelprojectleider Corné Kempenaar, corne.kempenaar@wur.nl