Ik ben mijn wachtwoord vergeten

IJKakkerpercelen

Binnen IJKakker wordt met zogenaamde IJKpercelen gewerkt. Deze percelen zijn van akkerbouwers die hier hun reguliere gewassen op verbouwen. Daarnaast liggen op proefbedrijf Valthermond ook enkel IJKpercelen. 

De IJKakkerpercelen worden onder coördinatie van de Projectmanager beschikbaar gesteld aan alle deelnemende consortia om de in de deelprojectplannen beschreven activiteiten te kunnen uitvoeren. Op de circa één hectare grote percelen worden de in het kader van IJKakker ontwikkelde diensten gevalideerd.  De percelen liggen op verschillende grondsoorten – dalgrond, zand en klei – en kenmerken zich door veel variatie binnen het perceel. Op de percelen worden tenminste drie gewassen geteeld: suikerbieten, aardappelen en graan. Dit betekent dat de IJKpercelen mogen zijn opgebouwd uit bijvoorbeeld drie of vier deelpercelen die in de directe omgeving van elkaar liggen. Dit maakt het mogelijk om steeds in elk gewas te kunnen meten.

Basisdata uitgangspunt
Binnen de koepel van het project IJKakker worden basisdata van de IJKpercelen verzameld en opgeslagen in een centrale IJKakkerdatabase. Deze basisdata (metingen en ruwe data) vormen de basis voor de ontwikkeling en ijking van de diverse adviesdiensten. Alle metingen van de IJKpercelen onderling met elkaar uitgewisseld gedeeld via de database. De basisdata zijn onderverdeeld in:
•  eenmalige bodemwaarnemingen,
•  doorlopende metingen en
•  incidentele metingen.

Naast de basisdata hebben we ook te maken met nieuwe, tijdens de looptijd van IJKakker verkregen, data. Deze bestaan uit geïnterpreteerde meetgegevens die betrekking hebben op specifieke adviesdiensten op de IJKpercelen. Deze data zullen naar mate de deelprojecten vorderen door de deelnemers in het deelproject beschikbaar worden gesteld aan de andere partijen die zijn betrokken bij de andere deelprojecten.

 

IJKperceel-eigenaar Detmer Wage

Detmer Wage in het Oostgroningse Wedde is één van de vier akkerbouwers met IJkpercelen. Wage is 37 jaar, geboren en getogen in Wedde en hij heeft in maatschap met zijn ouders een akkerbouwbedrijf van 170 hectare met een bouwplan van een derde aardappelen, ongeveer een vijfde suikerbieten en daarnaast teelt hij nog een keur aan granen. 

Waarom doet hij mee aan IJKakker? 
“Ik ben gevraagd door Klaas Wijnholds van het proefbedrijf, die weet dat ik open sta voor dit soort ontwikkelingen. Dat komt denk ik ook door mijn achtergrond; ik ben afgestudeerd op automatisering. Na de HAS in Leeuwarden ben ik in de automatisering beland. Dit is met name in combinatie met akkerbouw een hele boeiende wereld. Wat ik bijzonder vind, is dat er veel verschillen zitten tussen de gebruikte sensorsystemen. En daarvoor een oplossing creëren is voor mij een belangrijke uitdaging. Dat heb je niet in een paar jaar opgelost maar als dit project daar een bijdrage aan kan leveren is dat mij een lief ding waard. Het gaat mij wel vooral om de landbouwkundige kant van automatisering. Wat er achter zit en hoe het werkt, interesseert mij niet zo veel.”

Wat verwacht hij van IJKakker? 
“Ik hoop dat dat het vooral voor de suikerbietenteelt het nodige oplevert. Ik zie IJKakker vooral als vehikel om technische voortuitgang te boeken. Er is nog zoveel te winnen bijvoorbeeld ten aanzien van de pH-waarde van de bodem, het watermanagement, de mineralisatie, het voorspellen van vochttekorten, de stikstofefficiëntie, mest en regelgeving en noem maar op. We hebben nog zoveel te leren in de akkerbouw. Ik hecht veel belang aan en verwacht ook veel van de data-uitwisseling en de koppeling van data binnen IJKakker. Daarnaast is het, denk ik interessant om meerjarig zaken vast te leggen bijvoorbeeld de opbrengst in relatie tot de data die we verzamelen. Bovendien hoop ik dat IJKakker in de hele problematiek rond de vergroening een rol kan spelen. Ik denk dat we met de inzet van de technische middelen al een hele slag kunnen maken in de vergroening. Efficiëntieverbetering is in mijn ogen ook vergroening.”

 

IJKperceel-eigenaar Anselm Claassen

Anselm Claassen heeft in het Groningse Vierhuizen een 140 hectare groot akkerbouwbedrijf. Hij teelt hoogwaardig pootgoed, granen, bieten en graszaad. De grond ligt op twee locaties, het waren oorspronkelijk twee bedrijven. 

De familie Claassen verhuisde in de jaren zestig van de vorige eeuw vanuit Noord-Brabant naar Groningen en boert sinds 1970 op deze locatie. “Het bevalt prima hier in het Noorden, je hebt hier de ruimte hé”, zo zegt de akkerbouwer. Hij heeft te maken met veel verschillende grondsoorten; van lichte tot zware klei met een variatie van tussen de 10 en 40% in afslibbaarheid. “Ook binnen de percelen zit nog veel variatie. De stukken die echt tegen het Lauwersmeer aanliggen, bestaan vooral uit lichte zavelgrond.” 

Waarom stelt hij percelen beschikbaar als IJKpercelen?
“Ik ben al een jaar of 10 bezig met precisielandbouw in al zijn facetten. Het onderwerp interesseert me en via-via belandde ik bij een studiegroep over dit onderwerp. Ik ben onderdeel van Spin Off, een studiegroep met deelnemers uit Groningen en Friesland. En we waren ook deelnemer in PPL (Programma Precisie Landbouw). Toen ik hoorde over IJKakker dacht ik meteen; ja, dat is ook iets voor mij.”

Wat hoopt hij dat IJKakker oplevert voor de akkerbouw? 
“Nou, we zitten als akkerbouwers en als sector met smart te wachten op goede bodemkaarten. Het zou mooi zijn als dat het resultaat zou zijn. En als ze dan ook nog betaalbaar zijn dan is dat helemaal goed.”

Heeft hij veel extra werk van zijn deelname aan IJKakker? 
“Dat valt wel wat mee, de techniek doet het werk voor je. Je leert er ook veel van, je zit bovendien dicht bij het vuur en ook niet onbelangrijk, je kunt ook nog wat mee sturen in het project door ervaring uit de praktijk in te brengen. Ik denk dat de dataverwerking straks nog de grootste uitdaging is!”
 

 

IJKperceel-eigenaar Geert Jan Duisterwinkel

Geert Jan Duisterwinkel is een van vijf IJKperceeleigenaren binnen IJkakker. Hij heeft in het Groningse Vierhuizen een akkerbouwbedrijf van 116 hectare waar hij pootaardappelen, graan, suikerbieten en zaaiuien teelt. Geert Jan is een actieve akkerbouwer, enthousiast over precisielandbouw en erg betrokken bij IJKakker. “Dit project moet de sector vooral praktische toepassingen opleveren.”

De Groninger akkerbouwer deed en doet actief mee aan veel initiatieven. Zo nam hij in het verleden een paar jaar deel aan de PootaardappelAcademie en was hij een van de deelnemers aan Bloeiend Bedrijf. Nu is hij deelnemer aan Veldleeuwerik én doet hij mee aan IJKakker. Op de vraag waarom hij een IJKakkerperceel op zijn bedrijf is ingericht, wijst Geert Jan op zijn deelname aan Spinof, een groep Noord-Nederlandse boeren die zich bezig houdt met precisielandbouw. “Binnen Spinof is ervaring opgedaan met verschillende partijen en leveranciers van sensoren. Via Agrifirm werkte ik op mijn bedrijf een jaar met de Yara N sensor. In het contact met Yara kwam IJKakker ter sprake, het project bevond zich toen in een opstartfase. Door contact met Janny Peltjes en Anko Postma is uiteindelijk een van mijn percelen IJkperceel geworden. Voor mij was dit een mooie gelegenheid om langer met de Yara N sensor aan de gang te kunnen.”

Versnelling realiseren
Waar komt zijn interesse in precisielandbouw vandaan? Geert Jan: “Een aantal toepassingen is praktijkrijp, maar er moeten en kunnen nog heel wat stappen worden gezet. Veel boeren hebben daarbij een houding van eerst maar even de kat uit de boom kijken. Ik vind het echter leuk om er mee bezig te zijn en te ontdekken of ik er in de praktijk iets mee kan.”
Wat hoopt Geert Jan dat IJKakker oplevert? “Mijn hoop was en is dat er door IJKakker meer toepassingen in de praktijk gebruikt kunnen gaan worden. Denk dan aan adviezen op basis van de verzamelde sensordata. Je kunt veel meten, maar wat moet je er vervolgens mee doen. Die vertaalslag moet deels nog gemaakt worden en dat gaat me eigenlijk te langzaam. Ik zou graag in het groeiseizoen meer bijsturen. In bijvoorbeeld granen gaat dat goed, maar van andere gewassen zijn er nog te weinig bruikbare toepassingen. IJKakker zorgt voor de noodzakelijke versnelling. De toepassingen binnen het project gaan dan ook absoluut rendement opleveren.”

Verwachtingen voor 2015
IJKakker gaat zijn laatste projectjaar in. Wat zijn de verwachtingen van IJKperceeleigenaar Geert Jan voor 2015? “Ik hoop dat we een betere ijklijn voor het bemesten van pootgoed kunnen maken. Die ijklijn is er, maar ik hoop dat we het in de praktijk toepasbaar kunnen maken. Het zou daarnaast mooi zijn, dat we ook het variabel toedienen van bodemherbiciden op basis van een bodemkaart kunnen verbeteren. Voor IJKakker in totaal: ik had gehoopt dat we wat meer bezig zouden kunnen met nieuwe praktijktoepassingen. De ontwikkelingen gaan mij wat dat betreft nog steeds niet snel genoeg. Ik zou het laatste jaar graag willen inzetten op het vertalen van alle onderzoek en verzamelde data naar de praktische toepassing op het akkerbouwbedrijf.”

 

 

 

IJKperceeleigenaar Derk Gesink: ‘Yara-sensor levert winst op’

Derk Gesink is akkerbouwer in Mensingeweer en een van de vijf IJKperceeleigenaren binnen IJkakker. Gesink is meer dan overtuigd van het belang en de toekomst van precisielandbouw en het gebruik van sensoren als de YARA N-Sensor. “Omdat het mijn bedrijf rendement oplevert en we hier als sector vanuit maatschappelijk oogpunt gewoon mee aan de slag moeten.”

 
Derk Gesink (40) heeft in het Groningse Mensingeweer een tweehonderd hectare groot akkerbouwbedrijf met pootaardappelen, wintertarwe, uien, bieten en graszaad. Na tien jaar in een maatschap met zijn ouders te hebben gewerkt, runt Derk het bedrijf sinds 2009 zelfstandig. In zijn bedrijfsvoering zoekt hij voortdurend naar manieren om preciezer te bemesten, minder en gerichter gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. “De interesse voor precisielandbouw werd gewekt tijdens mijn studie plantenveredeling aan de Universiteit in Wageningen. Als Nederlandse landbouw moeten we méér produceren tegen lagere kosten. Met het gangbare teeltsysteem loop je op termijn vast. Precisielandbouw biedt wel toekomst.”
 
IJKakker-perceeleigenaar
Akkerbouwer Derk Gesink pioniert al sinds het begin van deze eeuw met GPS-apparatuur en andere moderne technieken die hem helpen om preciezer te werken. Hij haalt er rendement uit, maar vind het ook een maatschappelijke plicht om hiermee aan de slag te gaan. “De maatschappij eist dat we duurzamer gaan werken en volgt ons kritisch. Die trend kunnen we niet negeren.” Met zijn deelname aan IJKakker – hij is één van de vijf IJKperceeleigenaren – wil Derk naast het behalen van extra rendement vooral ook collega-akkerbouwers op het spoor van precisielandbouw zetten. “Dit project wordt breed gedragen en komt bij veel akkerbouwers onder de aandacht.”
 
Techniek uitproberen
Gesinks betrokkenheid bij IJKakker maakt dat hij moderne technieken en sensoren kan gebruiken op zijn bedrijf. Daarnaast krijgt hij begeleiding vanuit gerenommeerde bedrijven en organisatie op het gebied van precisielandbouw. Hij maakt er graag en goed gebruik van. “Ik ben bijvoorbeeld één van de eerste akkerbouwers in ons land die werkt met een YARA N-sensor op de cabine van zijn trekker. Het is een mooie sensor, die de N-toestand van het gewas in beeld brengt en vervolgens direct de optimale stikstofgift kan berekenen en doorgeven aan de kunstmeststrooier. Zo wordt de stikstofgift exact afgestemd op de actuele behoefte van het gewas.” Gesink is enthousiast over de Yara-sensor, maar zeker ook over de begeleiding die hij vanuit YARA krijgt. “Wanneer het systeem onverhoopt een keer niet goed werkt, is een telefoontje naar YARA voldoende om de problemen op te lossen!”