Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Betrokken partijen

Binnen IJKakker werken zes partijen samen. Ze stellen zich graag aan u voor:
 

HLB is een onderzoeksinstituut dat zich richt op bodem- en plantgezondheid en heeft onder andere als doelstelling om landbouw meer duurzaam te maken. In de ontwikkelingen naar een meer duurzame landbouw is het noodzakelijk de juiste diagnoses te stellen bij het aantreffen van ziektes in het gewas. Een correcte en snelle diagnose leidt tot snelle en juiste behandelingen, wat leidt tot minder inzet van chemische middelen.
In het project Digitale Detectie & Diagnose Dienst wordt een nieuwe dienst ontwikkeld en getoetst. Met behulp van de camera in een smart Phone kan een gebruiker een foto maken van symptomen in het gewas. De foto wordt via een applicatie verstuurd naar een centrale server waar deze automatisch door software wordt geanalyseerd. Samen met andere gegevens over het gewas wordt de foto gebruikt voor het stellen van een diagnose. De uitslag wordt, samen met een advisering, naar de gebruiker gestuurd die direct kan handelen.
 
 

Delphy (voorheen DLV Plant) is een toonaangevende en onafhankelijk advies - en onderzoekspartner voor de plantaardige sectoren. De activiteiten richten zich op advies, (praktijk)onderzoek en projecten, zowel in Nederland als internationaal. Ruim 200 onderzoekers en adviseurs creëren meerwaarde voor ondernemers door continu vernieuwende en eigentijdse diensten en producten te ontwikkelen. Voor onderzoek worden daarvoor steeds vaker onze 'vernieuwingsbedrijven' ingezet; demobedrijven waar onderzoek in een praktijksituatie wordt uitgevoerd. Door de strategische samenwerking met GreenQ zijn de internationale activiteiten versterkt. Vaktechnische expertise in combinatie met visie op ondernemerschap vormen de basis van de dienstverlening.
Delphy is in IJKakker trekker van het onderdeel Bemesting en vervult daarnaast de rol van begeleider bij de implementatie van diverse tools en technieken in de praktijk, dat wil zeggen het toetsen op praktijkbedrijven van technieken. En samen met ondernemers, toeleveranciers en onderzoekers nagaan of en hoe het werkt. Wat zeggen de beelden en wat zegt de informatie. Om dit vervolgens te vertalen naar handelingen op het akkerbouwbedrijf. Het gaat hierbij om het zo optimaal mogelijk toedienen van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en water in suikerbieten.
 
 

Suiker Unie ontwikkelt, produceert en vermarkt suiker en suikerspecialiteiten. Haar fabrieken voor de productie van suiker in Dinteloord, Vierverlaten en Anklam (Noordoost-Duitsland) behoren tot de modernste van de wereld. Net als de fabrieken in Puttershoek en Roosendaal die droge- en vloeibare suikerspecialiteiten produceren.
In het deelproject SIS (Sensoren en Suikerbieten) onderzoekt Suiker Unie, in nauwe samenwerking met de projectpartners (IRS, DLV Plant, Dacom, NEO en PPO-WUR), het juiste beregeningsmoment van suikerbieten. Tevens wordt impact van goede vochtvoorziening op de stikstofbenutting van suikerbieten onderzocht. Naast het bepalen van het optimale beregeningsmoment heeft het SIS-project tot doel bestaande sensordiensten voor de bietenteelt te verbeteren en mogelijk nieuwe sensordiensten te ontwikkelen. Deze diensten moeten de teler in staat stellen de juiste afweging te maken wanneer bieten beregend moeten worden.

 

PPO en PRI - Onderzoeksinstituut PPO/PRI is onderdeel van Wageningen UR. Precisielandbouw is één van de speerpunten van onderzoek binnen PPO/PRI. Precisielandbouw heeft het in zich om bij te dragen aan het Wageningen UR doel ‘2x meer met 2x minder’ als het gaat over voedselproductie. Met precisielandbouw krijgen planten en dieren precies die behandeling die ze nodig hebben. PPO/PRI doet mee aan IJKakker omdat het een mooi platform is waar nieuwe sensoren en technieken, en nieuwe beslisregels voor precisielandbouw getest kunnen worden in een ondernemende omgeving. PPO/PRI dragen bij aan de ontwikkeling van de IJkakker database, als mede aan de deelprojecten op het gebied van precisiebemesting, -beregening en -gewasbescherming.
Voor meer informatie verwijzen we naar www.precisielandbouw.eu. Contactpersonen zijn Corné Kempenaar (PRI, 0317 480498) en Jan Kamp (PPO, 0320 291275). Zie verder www.wageningenur.nl.

 

 Soil Cares Research is gevestigd in Wageningen en komt voort uit BLGG Research. Soil Cares Research is ervan overtuigd dat monitoring van de bodemkwaliteit en de daaruit volgende advisering de basis vormen voor een duurzame en hoogproductieve landbouw. Om dit te bewerkstelligen, ontwikkelt Soil Cares Research nieuwe analyse technieken die wereldwijd beschikbaar zijn, tegen een billijke prijs.
Kennis en ervaring binnen Soil Cares Research met betrekking tot sensing data en datamanagement/-mining worden ingezet en vertaald naar de nieuw te ontwikkelen bodemsensingdienst.
 

Ruimte voor agrarische ondernemers, dat is de leus van LTO Noord, de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar  21.000 leden, boeren en tuinders. Hoe? Door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden.
Agrarische ondernemers ervaren dat dagelijks en staan voor de uitdaging om in te spelen op maatschappelijke en mondiale ontwikkelingen, zoals de toenemende internationalisering, de grotere invloed van milieu en natuur en opschaling van de verwerking en afzet. Altijd moet daarbij worden ingespeeld op wat de consument belangrijk vindt: prijs, gezondheid, milieu, landschap en dierenwelzijn.
De randvoorwaarden moeten zodanig zijn dat ondernemers kunnen inspelen op de veranderende omgeving. Dit vraagt ook om het versterken van het ondernemerschap zelf en om het versterken van het imago van de land- en tuinbouwsector: een economisch belangrijke en innovatieve sector, die ook nog eens zorgt voor een aantrekkelijk buitengebied.
Voor de ruimte om te ondernemen, het versterken van het ondernemerschap en van marktposities en voor het werken aan het imago is een sterke collectieve belangenbehartiging noodzakelijk. Dat vraagt een sterke ondernemers- en werkgeversorganisatie, die resultaatgericht, ondernemend en dichtbij is voor haar leden: LTO Noord.